.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

 

В тази Декларация за поверителност на личните данни, се обяснява каква информация събираме за Васзащо и как използваме информацията, както и Вашите права във връзка с предоставената ни информация. 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е наш най-голям приоритетЗатова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). www.touchsale.bg  е собственост на ЪнриълСофт ООД, който предоставя услуга – онлайн поръчка на храни и напитки от заведения и ресторанти (трети лица) 

 

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

Ънриълсофт ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG112042200, със седалище и адрес на управление: гр. Велинградул. Плиска № и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 

ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ 

-Като наши потребители, Вие може да създадете профилсъдържащ следните лични данни, а именно: 

-Лично и фамилно име на лицето; 

-Телефон за доставка; 

-Електронна поща 

-История на поръчките; 

1.Осъществяване на поръчка 

Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, когато правите поръчка. Тези лични данни са необходими, за да бъде изпълнена   поръчкатаПравното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е определено в GDPR. В процеса на поръчка обработваме следните лични данни: 

 

-Лично и фамилно име на лицето за доставка; 

-Адрес за доставка – град, адрес; 

-Телефон за доставка; 

-Електронна поща 

-Начин на доставка; 

-Желан час за доставка 

Сума за плащане; 

2.Бисквитки 

И накраяние обработваме също лични данни, които ни предоставяте индиректно. Takeaway.com използва „бисквитки“ за функционалнианалитични и маркетингови цели. Функционалните "бисквитки" са необходими за използването на уебсайта. Бисквитките събират следните лични данни: 

-Данни за местоположение 
-IP адрес или идентификатори на приложения 
-Интернет браузър и тип устройство 
-Език на уебсайта 

 1. Предотвратяване на измами 

Ние обработваме някои от горепосочените лични данни и за предотвратяване на измами и други форми на злоупотребаПравното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на www.touchsale.bg  (предотвратяване на измами), както е определено в GDPR. 

2. Анализ 

Също така използваме вашите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си за отчитане към рекламодателите и за да можем да подобрим нашия уебсайт и нашата гама от продукти и услуги. Правното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на www.touchsale.bg (анализ и отчитане), както е определено в GDPR. Гарантираме, че отчетите не съдържат каквито и да е данни, които могат да бъдат свързани лично с вас. 

3. Маркетингови съобщения 

Ние също така обработваме вашите лични данни, за да можем да ви изпращаме (персонализиранимаркетингови съобщения и известия. Такива съобщения включват последните новини, информация за отстъпки и за нови ресторанти (имейли или известия), както и за програми за лоялност, независимо от формата, който използваме, за да споделяме такива съобщения (включително имейли или известия). Правното основание за това обработване на лични данни, както е определено в GDPR, е, че сте се съгласили с него, когато сте направили поръчка. Когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известияможете да се отпишете, като използвате връзката във въпросното съобщение. 

Обработваме следните лични данни за маркетингови цели: 
-Име 
-Данни за контакт 

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА 

Ънриълсофт ООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR, а именно: 

-чл6 , параграф1, б. „а“ от GDPR –  Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти и др. Данните обработвани на това основание са бисквитки и Google Анализиранебисквитки за функционалност и ефективностзадължителни бисквитки (еssential cookies), съгласно Политика за бисквитки; 

-чл6 , параграф1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните обработвани на това основание са подробно описаните в раздел II. 

-чл6 , параграф1, б. „в“ от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др. Данните обработвани на това основание са: две именателефонен номер, адрес за доставка. 

-чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на www.touchsale.bg , освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните обработвани на това основание са: две именаел.поща и потребителски профил. 

 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА 

www.touchsale.bg не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст. Лице под 18 години, може да ползва нашите услуги само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ спрямо непълнолетния/малолетния. В случай, че www.touchsale.bg получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава нас да съхраняваме такива данни. Молясвържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контактиwww.touchsale.bg  

 

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ 

www.touchsale.bg  обработва само данни, които са предоставени от Вас – нашия потребител. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като www.touchsale.bg няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. 

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на именатателефоните и адресите на получателите на праткитепредоставени ни от клиент. 

 

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ 

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR). 

 

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ 

www.touchsale.bg не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП. www.touchsale.bg използва уеб-базирана платформа, чрез която изпълнява заявената от Вас поръчка. Предаването на Вашите данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампаниицелящи повишаване качеството на предоставяните ви услуги и/ или с цел изпълнение на законови задължения на www.touchsale.bg, а именно: 

 

-Компании за техничсеко анализиране на услугата като хостинг компании; 
-Технически съпорт компании, като ресторански ПОС системи; CRM и кол център система, използвана за управление на изходящи и входящи телефони обаждания при -осъществяване на ИТ подръжка и комуникация; 
-Банкитеобслужващи плащанията, извършени от Вас; 
-Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правнисчетоводниодиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.; 
-Държавни административни органи 

НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи. 

СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ 

След изпълнението на конкретна доставка и/или услуга, или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове: 

10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годинатаследваща годината , в която е издаден счетоводния документ – две именателефонен номер, адрес за доставка. 

3 г. от получаване на съгласието – за ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google АнализиранеБисквитки за функционалност и ефективностЗадължителни бисквитки (еssential cookies). 

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на www.touchsale.bg 

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 

www.touchsale.bg е предприел технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с реализиране на нашите доставки и/или услуги. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.  

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА 

Право на достъп: 

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхранявамеоснованието, целите, сроковете за обработка и съхранениепредоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н. 

Право на коригиране: 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. 

Право на изтриване /право „да бъдеш забравен/: 

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от www.touchsale.bg и неговите обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно: 

1. a) заупражняванена правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо www.touchsale.bg и/или неговите обработващи лични данни; 

в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или 

г) за установяванетоупражняването или защитата на правни претенции. 

Право на ограничение 

Имате право да поискате от www.touchsale.bg да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: 

2. a)точносттана личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни; 

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяванетоупражняването или защитата на правни претенции; 

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните. 

Право на преносимостwww.touchsale.bg обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структурираншироко използван и пригоден за машинно четене форматпрехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили. 

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на www.touchsale.bg – Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове. 

Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR: 

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то www.touchsale.bg без ненужно забавянесъобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко: 

името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация; 

евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни; 

описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици. 

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато www.touchsale.bg е изпълнил някое от следните условия: 

 3. a)предприеле подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или 

б) е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или 

в) уведомяването би довело до непропорционални усилия. 

В последната хипотеза www.touchsale.bg ще публикува съобщение на САЙТ/а си, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани. 

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА 

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контактиwww.touchsale.bgМоля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемостможем: 

Да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или 

Да откажем да предприеме действия по искането. 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. 

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ 

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си  за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR, подробно описани в раздел III и IVот настоящата политика. 

В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на следните лични данни, а именноел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google АнализиранеБисквитки за функционалност и ефективностЗадължителни бисквитки (еssential cookies), то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл 

 

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ 

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контактиwww.touchsale.bg 

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалбаМожете да подадете такава до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.